Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Neler?

Nafaka Nedir?
Nafaka, boşanma davası sürecinde ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi anlamda sıkıntıya düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenen para olarak ifade edilir. Her nafaka türü için farklı koşullar germektedir.

Nafaka Çeşitleri?
Aile Hukukunda üç çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Boşanma kararının verilmesi halinde yoksulluğa düşecek eşe ödenen 'yoksulluk nafakası'dır. İkincisi ise kişinin velayetini almadığı çocuk ya da çocuklar için ödeyeceği 'iştirak nafakası'dır.Diğeri ise 'tedbir nakafası' veya 'geçici nafaka'dır.

Tedbir Nafakası Nedir?
Boşanma davasının devamı süresince, hâkim gerekli olan ve özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, çocukların bakım ve korunmasına ilişkin bir takım geçici önlemler almaktadır. Hakim, eşlerin 'mal varlıkları ve ekonomik durumlarının araştırılması sonrası maddi anlamda ekonomik güçsüzlüğe düşecek tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar verebilecektir. Tedbir nafakasına hâkim tarafından re ’sen hükmedilebileceği gibi davanın herhangi bir aşamasında taraflarca da talep edilebilecektir.

Tedbir nafakasının bir diğer özelliği de “geçici” nitelikte bir koruma tedbiri olmasıdır.Tedbir nafakasının ödenme süresi boşanma davasının sona ermesiyle birlikte sona erecektir.

Tedbir nafakasına hâkim tarafından re ’sen hükmedilebileceği gibi davanın herhangi bir aşamasında taraflarca da talep edilebilecektir.

“…Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır…”

Yoksulluk Nafakası?
Medeni Kanunun Yoksulluk Nafakası başlıklı 175. Maddesi; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceğini hükme bağlamıştır.

Yoksulluk Nafakası; biten bir evliliğin sonucunda maddi olarak güçlü olan tarafın diğer tarafa ekonomik anlamda “süresiz” yardım etmesidir.

Uygulamada genellikle kadın lehine Yoksulluk Nafakası’na hükmedildiği yaygın olarak görülse de yeni Medeni Kanun kadın-erkek ayrımı yapmamaktadır. Bundan dolayı boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte yoksulluğa düşecek taraf, kadın veya erkek, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebilecek olup nafaka ödeyecek kişinin kusuru aranmamaktadır.

Kanun koyucu, yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesi hükmüne bağlamıştır. (MK. md. 174/I). Ancak Yoksulluk Nafakası belli bir süre için talep edilmiş ve mahkemenin bu yöndeki kararı da kesinleşmişse, Yoksulluk Nafakası alacaklısı, daha sonra bu sürenin uzatılması yönünde bir talepte bulunamayacaktır.

İştirak Nafakası?
Çocuğun Velayeti kendisine verilmeyen eşin, çocuğun eğitim ve bakım giderleri için ekonomik gücü oranında ödediği nafakaya iştirak nafakası denilmektedir. İştirak nafakası mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra işlemeye başlayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar