Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat?

Trafik kazası sonucunda bir ölüm meydana gelmişse; ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri bir tazminat türüdür.
Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler yalnızca yasal mirasçılar değildir. Yasal mirasçıların dışında destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler şunlardır;

Ölenin ailesi, ( Eş, anne, baba, çocuklar) 
Ölen ile aralarında herhangi bir akrabalık bağı bulunmasa da, ölen kişiden destek aldığını ispat etmek kaydıyla 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir.

Trafik kazası neticesinde, ölen kişi çocuk ise, ölen kişinin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Bu tazminat hesaplanırken, ölen çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilecektir.

Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin yaşı, geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi durumlar belirlendikten sonra Yargıtayın esas aldığı PMF tablosuna göre muhtemel ömürleri göz önüne alınarak iş kazaları tazminat danışmanlığı olarak aktüer hesaplama yöntemi ile tazminatlarını uzman aktüer hesaplama uzmanlarıyla hesaplamaktadır.

Trafik Sigortası
Sigorta yaptıran kişinin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortasıdır. İşletenlerin KTK 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması halinde, aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne de Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir.

Trafik kazası nedeniyle ölüm olması halinde destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından karşılanır. Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

“Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması Ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı” başlıklı b.4. maddesinin (b) bendinde ise, tazminatı gerektiren olayın, trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmesi halinde de sigortacının sigortalıya rücu hakkının olduğu kabul edilmiştir. YHGK kararı sonrasında oluşan bu uygulama, sigorta şirketlerinin sızlanmalarına yol açmış idi. Zira sigorta şirketleri önceden öngörmedikleri ve fakat yargı kararları ile oluşan bu durumun ciddi ek maliyet getirdiği savunmuşlar idi. Sigorta şirketlerinden gelen yoğun talepler sonucunda 2918 sayılı kanunun 92/1. maddesine eklenen (i) bendi uyarınca genel şartların A.6. maddesinin (d) bendi uygulama alanı bulmuş; bu bağlamda tam kusurlu eylemi ile gerçekleşen kaza sonrasında vefat eden sürücü veya işletenin yakınlarının zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmelerinin önü kapatılmış oldu. Düzenleme sonrasında sigortacı, ağır kusurlu eylemi ile zarara sebebiyet veren sürücüye ödenen tazminat nispetinde rücu edebilecektir.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilecektir.

Zamanaşımı Süreleri?
Trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren 2 yıl ve , kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerli olacaktır. Buna göre zamanaşımı süresi ölüm halinde 15 yıl olarak uygulanır.
Tek taraflı kazalarda sürücünün ölmesi halinde, ceza zamanaşımı uygulanamayacağı için destekten yoksun kalma tazminatı talep etme süresi ise 2 yıldır.

Hangi Durumda Ölüm Tazminatı Talep Edilebilir?
Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmeli
Ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalı

Tek taraflı kazalar?
Tek taraflı meydana gelen kazalarda, kazanın meydana gelmesinde sürücünün tamamen kusurlu olsa dahi yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince ölen kişinin kusuru destekten yoksun kalan yakınlarına etki etmeyeceği için tazminata hak kazanmaktadır.
Tek taraflı kazalarda ruhsat sahibi veya sürücünün ölmesi halinde destekten yoksun kalan kişilerin tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. 01.06.2016 tarihine kadar olan kazalarda geçerli bu tarihten sonrası için tam kusurlu olması durumunda tazminat ödenmemektedir.

Çift Taraflı Kazalar?
Çift taraflı kazalarda da her iki aracın trafik sigortası sürücünün kusuru oranında oluşan zarardan sorumlu olacaktır.
Sürücüler için karşı tarafın kusuru oranında, oluşan zarardan talepte bulunma hakkı olacaktır. Yolcu konumunda olanlar için ise her 2 araçtan talepte bulunma hakkı olup, her 2 aracın trafik sigortası belirlenen kusur oranında oluşan zararı karşılayacaktır.

Yayalar?
Yaya konumunda olan kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında tazminata hak kazanmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar