Aday Memur Olarak Atanma!

Aday memura ilişkin hususlar Devlet Memurları Kanunu 3. Bölüm 54-58 arasısında düzenlenmiştir.Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca aday memur olarak atanırlar.

Aday memurluk süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamamaktadır. (DMK madde 54/2).”Adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olmayacağı, aday memurların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile asli memurluğa geçmelerinin mümkün olduğu, vergi denetmeni olarak görev yapan davacının, davalı idarede asgari bir yıllık adaylık süresini doldurmuş olmasının asaletinin tasdikini zorunlu kılmayacağı, bu konuda idarelere takdir yetkisi tanındığı görülmektedir”(Danıştay 12. Dairesi E.2008/5809 , K.2010/4347)

Ayrıca adaylık süresi içerisinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamamaktadır.(DMK madde 54/2).”aday memur olanların başka kuruma naklinin yapılamayacağı, öte yandan yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüyle hakkında yargı kararı verilenler dışında kalanların atanabilmelerinin kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça planlanacağının düzenlendiği, Bakanlığın bu yetkisine dayanarak öğretmen alımlarını dönemler itibariyle planlayarak buna ilişkin düzenlemelere ilgili dönemler itibariyle çıkardığı Kılavuzlarda yer verdiği, 2006-1 dönemi için ise ilk atama, açıktan ve açıktan ilk atama çeşitleriyle sınırlı olarak alım yapıldığı, asılsız veya yanlış bilgi verenlerin atamalarının iptal edileceği düzenlemeleri karşısında; aday memur olan davacının öğretmen olarak atanmasının mümkün olmadığı, öte yandan asil memur olması halinde dahi Bakanlıkça ilgili dönemde kurumlar arası nakil yoluyla öğretmen alımı yapılmadığı halde durumuna uygun olmayan ilk atama yoluyla başvuruda bulunulduğundan ilgili atamanın iptal edileceği, bu durumda aday memur olduğunu gizleyerek ilk atama yoluyla başvuruda bulunmak suretiyle ataması yapılan adı geçenin kurumlar arası naklinin mümkün olmaması ve yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle atamasının iptal edilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır”(Danıştay 2. Dairesi E.2007/2043 , K.2008/1966)   

158. maddeye göre ise aday memurlarıı asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulunmaz.

Aday memur adaylık süresince kurumu tarafından deneceği gibi yetiştilirmektedir.DMK 55. maddede de belirtilidği gibi; aday olarak atanan memur, bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları gerekir.Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

DMK madde 104’te geçen mazeret izninde “asıl memur-aday memur” ayrımı yapılmadığından aday memur bir yıllık hizmet süresi doldurmamış olsa bile mazeret izninden yararlanabilir.Mazeret izni sırasında fiili çalışmyay bağlı her türlü ödemeler hariç memurların mali hakları ile sosyal hakları devam eder .
-----
1 www.kararara.com
2 Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku,9.Baskı,Savaş Yayınları, s.680.

Aday memur adaylık süresi sonunda ya görevine son verilir ya da asaleten tasdik edilirek aday memurluktan asil/asli memurluğa hak kazanır.

Aday memur adaylık süresince temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinden başarısız olursa  veya hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durum sergilerse veyahut
göreve devamsızlıkları tespit edilirse disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin
onayı ile ilişkileri kesilir.İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilirler(DMK madde 57)

Aday memurlar hakkında DMK 125. maddede öngörülen uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları aday memurlar hakkında da uygulanır.Buna karşılık aday memurun görevine son vermede devlet memurluğundan çıkarma cezası yerine DMK’nın 56. maddesi uygulanır(disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilmesi) .

DMK 57/2’ye göre;Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar