Hakaret Suçunun İnternet Yoluyla İşlenmesi ve Yaptırımları!

Hakaret suçu şikayete tabi bir suçtur. Hakaret suçunda yapılacak ceza yargılaması mağdurun suç duyurusunda bulunması ile başlayacaktır. 
Şikayet için zamanaşımı süresi 6 aydır.
Şöyle ki, bu suçun mağduru olan kişi ikamet ettiği ilin ya da ilçenin Cumhuriyet Savcılığına ilgili olayı anlatan bir dilekçeyle başvuruda bulunabilir. Dilekçeye mevcut delillerinde eklenmesi gerekmektedir.Herhangi bir hak kaybının için, mağdur sadece suç duyurusunda bulunmakla yetinmemeli, bununla birlikte delillerin toplanması konusunda ilgili mercilere talepte bulunmalıdır.

Yine, suçun mağduru, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat ve o hakaret içeren yorumların kaldırılmasını talep etme hakkı da bulunmaktadır.
Talep edilecek manevi tazminat, yapılan eylemin ağırlığına, kusura ve tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre Mahkeme tarafından belirlenecektir.
Hakaret suçu, İnternet yoluyla sosyal medya araçları(Youtube,Facebook,Twitter, vs), paylaşım siteleri ve haber siteleri gibi internet ortamı içerisinden de gerçekleşebilir. Bununla ilgili olarak Yargıtay bir kararında;
“Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen eylemin, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde işlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığa tayin olunan temel cezada, TCK’ nın 125/4. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurularak, sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi,” Yargıtay 12. C.D. ,2013/2454 E.,  2013/25865K, 2013/25865 T.
Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri:
MADDE 125. -(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.


(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,


İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.


(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. 


MADDE 126. -(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar