Çekin unsurları nelerdir?

Çekte bulunması gereken yasal unsurların neler olduğu 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ( 6102 Sayılı T.T.K. ) maddesinde açıklanmıştır. Bu zorunlu yasal unsurları ihtiva etmeyen çek, aynı Kanunun 693. maddesinde düzenlenen istisnai hal dışında kambiyo senedi niteliği taşımayacaktır. Bu şekil şartları TTK’nın 780 ve 781. maddelerinde düzenlenmiştir. Çek Kanunu’nun 2. maddesinin 7. fıkrasında öngörülen unsurlar ise zorunlu unsurlar değildir. TTK’da öngörülen unsurları taşıması halinde, Çek Kanunu’nda sayılan unsurların eksik olması çekin geçerliliğini etkilemeyecektir.

TTK madde 780’e göre çekin zorunlu unsurları şu şekilde sayılmıştır:

Çek sözcüğü: Çek; Üzerinde yazılı belli bir tutarın, belli bir kişiye ödenmesi konusunda bankaya hitaben yazılmış bir ödeme emridir. Senet metni yabancı dilde yazılmışsa, çek kelimesinin o dildeki karşılığı yer almalıdır.

Belirli bir bedelin ödenmesi için kayıtsız ve şartsız havale: Çek, belirli bir bedelin (para) kayıtsız ve şartsız olarak ödenmesi vaadini içermelidir. Çekte yer alan bedel, TL veya döviz cinsinden para olabilir. Çeke faiz şartı konulması, çekin geçerliliğini etkilememektedir ancak söz konusu faiz şartı geçersiz sayılmaktadır.

Muhatap: Çek, ödeyecek kişinin (muhatabın) ticaret unvanını içermelidir. Hukukumuzda muhatap ancak bir banka olabilir.

Keşide tarihi: Çek gün, ay ve yıl olarak gösterilmiş keşide tarihini içermelidir. Keşide tarihi açık, belirli ve mümkün olmalıdır. Çek, vade içermeyen bir ödeme aracı olduğu için, uygulamada keşide tarihinin ileri bir tarih olarak yazılması TTK uyarınca mümkündür.

Keşide yeri: Keşide yeri çek üzerinde açıkça gösterilmemişse, keşidecinin ad, soyad veya ünvanının yanında yazan yer, keşide yeri olarak kabul edilir. Ne keşide yeri ne de keşidecinin adres bilgisi yoksa veya birden fazla keşide yeri belirtilmişte çek geçersiz hale gelir.

Keşidecinin imzası: Çek, keşidecinin ıslak imzasını içermelidir. Islak imzanın bulunması yeterli olup, ad, soyad veya ticaret ünvanının yazılması zorunlu değildir.

Banka tarafından verilen seri numarası ve karekod: Karekod, çek alacaklılarının erişimine açık olarak, çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyen kişilere ilişkin verileri içermektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar