Haksız saldırının o anki koşullara göre en orantılı şekilde def edilmesi!


T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
2013/2895 E. 2014/6572 K
Karar Tarihi: 24.12.2014

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU - SANIĞIN FİİLİ HAKSIZ BİR SALDIRIYI O ANDA HAL VE KOŞULLARA GÖRE
SALDIRIYLA ORANTILI BİR ŞEKİLDE DEFETMEK ZORUNLULUĞUYLA İŞLEDİĞİ - SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Sanığın resmi nikahlı eşi olan maktulü yanlatılan olay örgüsü sonucunda kasten öldürdüğü konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. Üzerinde düşünülmesi gereken husus sanığın eylemini haksız tahrik altında mı, yoksa meşru müdafaa şartlarında mı gerçekleştirdiği hususudur. Sanığın kendisine yönelmiş gerçekleşen, gerçekleşmesi ve tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı bir şekilde defetmek zorunluluğuyla kamu davasına konu olan eylemi işlemiş olması karşısında olayda TCK.nun 25/1 maddesinde tanımı yapılan hukuka uygunluk nedeni bulunması nedeniyle sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmiş; hüküm onanmıştır.
(5237 S. K. m. 25, 27, 81) (5271 S. K. m. 106, 223)

Dava ve Karar: Sanık G.K.'nin meşru savunma koşulları altında fiilini işlediği kabul ve takdir kılınmış, toplanan delillere göre bu takdirde herhangi bir isabetsizlik görülmemiş bulunduğundan Cumhuriyet Savcısının sanığın tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,
24.12.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar