Kasten öldürmeye teşebbüs suçu ve Haksız tahrik!T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2017/1802
K. 2017/3045
T. 4.10.2017

* KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU ( Sanığın Mağduru Hedef Alıp Sekiz Kez Bıçakladığı/Akciğer ve Sağ Böbrek Yaralanması Dolayısıyla Yaşamını Tehlikeye Soktuğu/Sağ Böbreğinin Alınmasından Dolayı Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olacak Derecede Yaraladığı )

* SUÇA TEŞEBBÜS ( 5237 S.K. Md. 35 Uyarınca Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Birlikte Gözetilerek Üst Sınıra Yakın Bir Ceza Tayini Yerine 13 Yıl Hapis Cezasına Hükmolunması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiği )

* HAKSIZ TAHRİK ( Mağdurdan Sanığa Yönelen ve Haksız Tahrik Oluşturabilecek Herhangi Bir Söz veya Davranış Bulunmadığı Halde Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )

* BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Anayasa Mahkemesi Kararı İle TCK'nın 53. Maddesinin İptal Edilen Bölümlerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )

5237/m.29, 35, 53

ÖZET : Dava, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkindir.

Teşebbüs sebebiyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 Sayılı TCK'nın 35. maddesiyle yapılan uygulama sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek üst sınıra yakın bir ceza tayini yerine 13 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini,

Mağdurdan sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir söz veya davranış bulunmadığı halde sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 Sayılı Kararı ile TCK'nın 53. maddesinin iptal edilen bölümlerinin değerlendirilmesi zorunluluğu, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık ... hakkında kurulan 16.04.2015 tarihli hüküm, 16.04.2015 tarihli dilekçeyle sanık müdafii tarafından temyiz edilmiş ise de; sanığın 10.09.2015, 28.01.2016 ve 25.08.2016 tarihli dilekçelerle hükmün onanmasını istediği, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05.02.2008 tarih ve 2008/1-9/15 Sayılı Kararı uyarınca, temyizden vazgeçme olarak kabul edildiğinden, sanık müdafiinin temyiz itirazının reddiyle, katılan vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemede;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın mağdura yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire dair cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan vekilinin; suçun tasarlanarak işlendiğine, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanma yeri olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a-)Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın mağduru hedef alıp sekiz kez bıçaklayarak mağduru; akciğer ve sağ böbrek yaralanması dolayısıyla yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, sağ böbreğinin alınmasından dolayı ise duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olacak derecede yaraladığı olayda; teşebbüs sebebiyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 Sayılı TCK'nın 35. maddesiyle yapılan uygulama sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek üst sınıra yakın bir ceza tayini yerine yazılı şekilde 13 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini,

b-)Olaydan önce sanıkla mağdur arasında duygusal bir arkadaşlık olduğu, ancak; sanığın mağdura evlilik teklif etmesi ve mağdurun da reddetmesi üzerine günü aralarında tartışmalar yaşandığı, olay günü mağdurun çalıştığı otelin önüne gelen sanığın mağdurla konuşmak istediği, bir süre konuştuktan sonra mağdura önce tekme ile vurup yere düşürdüğü, daha sonra yanında getirdiği kuvvetli asitlerden hidroklorik asit ihtiva eden maddeyi çıkararak mağdurun üzerine dökmeye çalıştığı ancak isabet ettiremediği, mağdurun kaçması üzerine mağdureyi kovalayan sanığın bu kez yanında taşıdığı bıçağı çıkararak mağdureye birden fazla kez vurmak suretiyle hayati tehlike geçirecek ve organlardan birinin işlevinin yitirilmesine neden olacak şekilde yaraladığı olayda; mağdurdan sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir söz veya davranış bulunmadığı halde yazılı şekilde sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,

c-)Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 Sayılı Kararı ile TCK'nın 53. maddesinin iptal edilen bölümlerinin değerlendirilmesi zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 04.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar