Boşanma davasında maddi manevi tazminat!

T.C.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas No:2010/6572
Karar No:2011/9551
K. Tarihi: 31.05.2011

1. Davalının katılma yoluyla temyiz dilekçesinin kaydı ve harcı bulunmadığından incelenmesine yer olmadığına,


2. Davacının temyizinin incelenmesine gelince;

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu’nun 42 ve 44. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK.md.174/1) ve manevi (TMK.md.174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte belirtilen nedenle tazminatlar yönünden davacı lehine BOZULMASINA<karar>, davalı kocanın temyizinin yukarıda 1. bentte belirtilen nedenle incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 825.00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, itek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar