İpotekli Taşınmazın Devri Yeni Malikin Sorumluluğu!

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/2662
K. 2010/14487
T. 8.6.2010

• İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİNİN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAMASI ( Halinde Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu - İpotek Veren 3. Kişi Yönünden Borç Muaccel Hale Getirilmediği Taktirde Onun Hakkında Takip Başlatılamayacağı )

• BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAMA ( İpotekli Taşınmazın Maliki - Alacaklının Ödeme İsteminin Ona Karşı Etkili Olması Bu İstemin Hem Borçluya Hem Kendisine Karşı Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu )

• İHBAR ZORUNLULUĞU ( Borçlu Taşınmazı İpotek Verenden İpotekle Yükümlü Olarak Satın Alan 3. Kişi Olduğu - İhbar Yapılmadıkça 3. Kişi Yönünden Borç Muaccel Olmadığı Cihetle Mahkemece Şikayet Eden Yönünden Takibin İptali Gerektiği )

4721/m.887

ÖZET : İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değil ise, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır. Bir başka deyişle ipotek veren 3. kişi yönünden borç muaccel hale getirilmediği taktirde, onun hakkında takip başlatılamaz. Somut olayda, borçlu, taşınmazı ipotek verenden ipotekle yükümlü olarak satın alan 3. kişidir. Anılan kişiye ihbar yapılma zorunluluğunun bulunmasına göre, böyle bir işlem gerçekleştirilmeden takip yapılması mümkün değildir. İhbar yapılmadıkça, 3. kişi yönünden borç muaccel olmadığı cihetle, mahkemece şikayet eden yönünden takibin iptali gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava dışı borçlulardan Zehra S. ile ING Bank A.Ş. arasında 8.8.2007 tarihli kredi sözleşmesi düzenlenmiş ve o tarihte tapuda Zehra S. adına kayıtlı olan Çankaya ilçesi Karapınar Mah. 27988 Ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine de ipotek tesis edilmiştir. Bahsi geçen bu taşınmazın 2.12.2008 tarihinde şikayetçi Ali Z.'e satıldığı, alacaklı banka tarafından 2.4.2009 tarihinde borçlu Zehra'ya A. 4. Noterliği'nce tanzim edilmiş 2.4.2009 tarih ve 09869 yevmiye numaralı ihtarnamenin ( ekinde hesap özeti olduğu bildirilerek ) tebliğe çıkartıldığı, 22.4.2009 tarihli ve alacağın ve ipotek hakkının temliki sözleşmesi başlıklı belge ile ING Bank A.Ş. 'nin borçlu Zehra S. ile imzaladığı 8.8.2007 tarihli kredi sözleşmesi sebebiyle doğmuş alacağının temellük eden Neşe Ö. tarafından ödenmesi nedeniyle. Çankaya ilçesi, Karapınar Mah. 27988 Ada. 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde tesis edilmiş 8.8.2007 tarih, 16220 yevmiye numaralı 1. derecede 50.000 TL ipotek bulunan gayrimenkul üzerindeki 50.000 TL'lik alacak ve banka alacağının teminatı olan ipotek hakkının temellük edene devredildiği, temellük eden Neşe Ö. tarafından da ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapıldığı anlaşılmaktadır.

M.K.'nun 887. maddesi hükmüne göre, ipotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değil ise, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır. Bir başka deyişle ipotek veren 3. kişi yönünden borç muaccel hale getirilmediği taktirde, onun hakkında takip başlatılamaz. Somut olayda, borçlulardan Ali Z., taşınmazı ipotek verenden ipotekle yükümlü olarak satın alan 3. kişidir. Yukarıda yazılı madde hükmüne göre anılan kişiye ihbar yapılma zorunluluğunun bulunmasına göre, böyle bir işlem gerçekleştirilmeden takip yapılması mümkün değildir. İhbar yapılmadıkça, 3. kişi yönünden borç muaccel olmadığı cihetle, mahkemece şikayet eden yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 8.6.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar