Temsilde Yetkisi Olmadığı Halde Şirket Adına Senet İmzalama!

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/19373
K. 2017/11054
T. 20.9.2017

* TEMSİL YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ŞİRKET ADINA SENET İMZALAMA ( Şirket Adına Attığı İmzadan Dolayı Kişisel Olarak Sorumlu Olacağı/Yetkisiz Temsilci Sıfatıyla Hareket Eden Borçlu Bonodan Dolayı Düzenleyen Sıfatıyla Sorumlu Olduğundan Adı Geçen Hakkında Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )

* TAKİBİN İPTALİ ( Takip Yapılan Borçlunun Ticaret Sicil Müdürlüğünden Gelen Yazı Cevabına Göre Şirketin Temsilcisi Olmadığı Anlaşılmakla Temsil Yetkisi Olmadığı Halde Keşideci Şirket Adına Senet İmzalayan Muteriz Borçlu Bonoyu Düzenleyen Şirket Adına Attığı İmzadan Dolayı Kişisel Olarak Sorumlu Olacağı/Yetkisiz Temsilci Sıfatıyla Hareket Eden Borçlu Bonodan Dolayı Düzenleyen Sıfatıyla Sorumlu Olduğundan Adı Geçen Hakkında Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )

* KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun Ticaret Sicil Müdürlüğünden Gelen Yazı Cevabına Göre Şirketin Temsilcisi Olmadığı Anlaşılmakla Temsil Yetkisi Olmadığı Halde Keşideci Şirket Adına Senet İmzalayan Muteriz Borçlu Bonoyu Düzenleyen Şirket Adına Attığı İmzadan Dolayı Kişisel Olarak Sorumlu Olacağı )

6102/m.678,778/2

ÖZET : Somut olayda, alacaklı tarafından hakkında takip yapılan borçlunun Ticaret Sicil Müdürlüğünden gelen yazı cevabına göre şirketin temsilcisi olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda temsil yetkisi olmadığı halde keşideci şirket adına senet imzalayan muteriz borçlu, bonoyu düzenleyen şirket adına attığı imzadan dolayı kişisel olarak sorumlu olacağı tabiidir. Yetkisiz temsilci sıfatıyla hareket eden borçlu, bonodan dolayı düzenleyen sıfatıyla sorumlu olduğundan, adı geçen hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır.O halde, mahkemece, itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda; takip konusu senedi, şirket adına imzaladığını, şahsen borçlu olmadığını, borcu olmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece,senet üzerinde iki imza olduğu ikisinin de kaşe üzerinde olduğu, borçlunun da şirket yetkilisi olmadığı bu sebeple bonoda bulunan imzası dolayısı ile şahsen sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

TTK'nun 778/2. maddesinin (e) bendinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken TTK'nun 678. maddesinde; "Temsile selahiyeti olmadığı halde bir şahsın temsilcisi sıfatıyla bir poliçeye imzasını koyan kişi, o poliçeden dolayı bizzat sorumludur..." hükmü yer almaktadır.

Somut olayda, alacaklı tarafından hakkında takip yapılan borçlunun Ticaret Sicil Müdürlüğünden gelen yazı cevabına göre şirketin temsilcisi olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda temsil yetkisi olmadığı halde keşideci şirket adına senet imzalayan muteriz borçlu, bonoyu düzenleyen şirket adına attığı imzadan dolayı kişisel olarak sorumlu olacağı tabiidir. Yetkisiz temsilci sıfatıyla hareket eden borçlu, bonodan dolayı düzenleyen sıfatıyla sorumlu olduğundan, adı geçen hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece, itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar