Fuar Katılım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi!

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi
E: 2016/5188 
K: 2019/717 
K.T.: 26.02.2019

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

– K A R A R –

Davacı vekili, taraflar arasında fuar katılım ve ek hizmetler sözleşmesi imzalandığını, sözleşmede davalı şirketin yetkililerinin ıslak imzasının bulunduğunu, müvekkili şirketin sözleşme gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm edimlerini ifa ettiği halde davalı tarafın fuara katılmadığını, davalı taraf aleyhine fatura bedelinin tahsili amacı ile başlatılan … takibine davalının haksız ve kötü niyetli olarak itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, %20 … inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkili şirket ile davacı arasında hiçbir hukuki ilişki kurulmadığını, … takibine dayanak gösterilen fatura nedeniyle müvekkili şirketin herhangi bir borcunun bulunmadığını, bu faturanın ihtarname ile davacı şirkete iade edildiğini, davacı tarafça sunulan sözleşmenin müvekkili şirket tarafından imzalanmadığını savunarak davanın reddini davacının %20 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, taraflar arasında 15.07.2013 tarihli … Katılım ve Ek Hizmetler Sözleşmesinin imzalandığı, bu sözleşmeye istinaden 3E2/Hall 4 pavyonunun davalı şirkete kiralandığı, ancak davalı şirket tarafından söz konusu fuara katılınmadığı gibi kiralama sözleşmesine konu fuar pavyonunun 19-22 Şubat 2014 tarihleri arasında Marmarabirlik firması tarafından kullanıldığı, davacı vekili tarafından fuar pavyonu ile değişiklik yapıldığı ve davalıya 1 Hall 7 m²’lik fuar pavyonunun tahsis edildiği halde bu değişikliğe ilişkin davalıya bildirim yapıldığı hususunda dosyaya somut herhangi bir delil, bilgi ve belge beyanında bulunulmadığı, davalı şirketin münferit yetkilisinin … olduğu, sözleşmede davalı şirket adına imzası bulunan T.H.’nin davalı şirket adına sözleşme yapmak için herhangi bir yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki … Katılım ve Ek Hizmetler Sözleşmesine dayalı alacağın tahsili için başlatılan … takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

1- Taraflar arasında düzenlenen fuar katılım ve ek hizmetler sözleşmesi, sözleşmenin 7. maddesine göre fuarda yer tahsisiyle birlikte tanıtım, danışma hizmetleri, fuar alanında güvenlik ve temizlik hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu haliyle sözleşme niteliği itibarıyla hizmet alım sözleşmesi olup, kira sözleşmesi olarak nitelendirilemez. Tarafların da tacir olduğu anlaşıldığından 6102 Sayılı TTK’nın 4. maddesi uyarınca tacir olan her iki yanın ticari işletmeleriyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır ve davaya asliye ticaret mahkemesinde bakılması gerekir. Bu durumda mahkemece, asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle 6100 Sayılı HMK’nın 114/c ve 115/2 maddeleri uyarınca mahkemenin görevine ilişkin dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken uyuşmazlığın esası incelenerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru olmamıştır.

2- Bozma nedenine göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re’sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozma nedenine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 26.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

https://www.emsal.co/fuar-katilim-sozlesmesinden-kaynaklanan-alacak-istemi/

Yorum Gönder

0 Yorumlar