Karşı Boşanma Davasının Süresinde Açılmaması!

Özet: Mahkemece; davalı tarafından açılan karşı boşanma davası hakkında, cevap süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmiştir. Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkemece karar verilmesine yer olmadığına kararı değil, davaların ayrılmasına (tefrik edilmesine) karar verilmesi gerekir. Bu bakımdan mahkemece karşı davanın karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki, her iki davanın tahkikatı birlikte yürütülmüş ve deliller birlikte toplanmıştır. Tefrik kararı verilmesi durumunda da, davalardan biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması, dava ve karşı dava arasında bu sebeple bağlantının mevcut olması nazara alındığında birleştirilmelerine karar verilmesi gerekecektir. Bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı da verilmeyip, tahkikatın birlikte yürütüldüğü ve delillerin her iki dava bakımından birlikte toplanmış olduğu gözetilerek, dava ve karşı davanın birlikte sonuca bağlanması hem davaların esası hem de boşanmanın fer’i sonuçları bakımından doğru ve isabetli olacaktır. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2017/3103 
K: 2017/10457 
K.T.: 03.201.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kendi davasının reddi ve aile konutunun kadına özgülenmesi yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise kendi boşanma davası hakkında verilen hüküm ve aile konutu şerhinin tapuya işlenmesi talebinin reddine yönelik ek karar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı-karşı davacı kadının hasren yapılan temyiz incelemesine gelince;
a) Mahkemece; davalı tarafından açılan karşı boşanma davası hakkında, cevap süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmiştir. Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkemece karar verilmesine yer olmadığına kararı değil, davaların ayrılmasına (tefrik edilmesine) karar verilmesi gerekir (HMK. m. 133/2) Bu bakımdan mahkemece karşı davanın karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki, her iki davanın tahkikatı birlikte yürütülmüş ve deliller birlikte toplanmıştır. Tefrik kararı verilmesi durumunda da, davalardan biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması, dava ve karşı dava arasında bu sebeple bağlantının mevcut olması nazara alındığında birleştirilmelerine karar verilmesi gerekecektir. Bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı da verilmeyip, tahkikatın birlikte yürütüldüğü ve delillerin her iki dava bakımından birlikte toplanmış olduğu gözetilerek, dava ve karşı davanın birlikte sonuca bağlanması hem davaların esası hem de boşanmanın fer’i sonuçları bakımından doğru ve isabetli olacaktır. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
b) Davalı-karşı davacı kadın, boşanma davasıyla birlikte aile konutu şerhi konulmasını da talep etmiştir.
Aile konutu şerhi konulması davaları da müstakil davalardan olup, nihai hükümden sonra ek karar ile hakim tarafından bir hüküm kurulamaz. Öyleyse, mahkemece davalı-karşı davacı kadının aile konutu şerhi konulması davası yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/a ve 2/b bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın …’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran…’ye geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

https://www.emsal.co/ictihatlar/karsi-bosanma-davasinin-suresinde-acilmamasi-karar-verilmesine-yer-olmadigi-karari-verilemeyecegi/

Yorum Gönder

0 Yorumlar