Kamulaştırma Kanunun 14/3 maddesi gereğince, paydaşlar arasında dava arkadaşlığı yoktur!

T.C
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2019/225 
KARAR NO:2019/12184 
KARAR TARİHİ:20/06/2019
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 27/09/2018 gün ve 2017/12160 Esas - 2018/15744 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.

Davalılardan her biri için hükmedilen miktar 12.690,00-TL'den azdır. Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 440.maddesi uyarınca, miktar ve değeri 12.690,00-TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez. Yukarıda açıklanan nedenle karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 20/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar