Çalışılan işyerinin devredilmesi durumunda işçiler kıdem tazminatı talep edebilirler mi?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması
durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir.Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yan istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Ayrıca kıdem tazminatı işçileri ilgilendiren bir husustur ve memurlar kıdem tazminatı talep edemezler. Kıdem tazminatına hak kazanılması için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışılmış olunması gerekmektedir. Eğer işçi kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı talep edemeyecektir. Bunun istisnası, erkekler askerlik hizmet için ve kadınlar da evlilik nedeniyle
işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanabilmektedir.Ayrıca, emeklilik için gerekli süre ve prim ödeme gün sayısı doldurulmuş ise işçi kendi isteği ile işten ayrılsa da kıdem tazminatı talep edemeyecektir.

Ekonomik ya da başka sebeplerden dolayı işyerinin başkasına devri iş hayatında karşılaşılan bir durumdur. Devredilen işyerlerinde çalışan işçilerin durumu da devirler nedeniyle önem arz etmektedir. 

PEKİ, İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ DURUMUNDA İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ?
Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar