Kambiyo senetlerine dayalı takiplerde borca itirazda 5 günlük sürenin son gününün hafta sonu tatiline denk gelmesi!

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
Esas No:2015/25401
Karar No:2016/1830
K. Tarihi:25.1.2016 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, borca itiraz ettiği, mahkemece, borca itirazın süre aşımından reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK'nun 168/5. maddesi uyarınca borca itirazın ödeme emri tebliğinden itibaren beş günlük sürede icra mahkemesine yapılması gerekir. Aynı yasanın 19/3. maddesine göre ise sürenin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, süre tatili takibeden günde biter.

Somut olayda; örnek 10 ödeme emrinin muteriz borçlu ...'a 18.05.2015 tarihinde tebliğ edildiği, itirazın son günü olan 23.05.2015 tarihinin 5 günlük sürenin son gününün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle adı geçen borçlunun hafta sonu tatilini takip eden 25.05.2015 tarihinde yaptığı borca itirazın İİK'nun 168/5. maddesinde öngörülen yasal sürede olduğu görülmüştür.
O halde mahkemece, borca itirazın esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken istemin süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar