SSK’LI İLE BAĞ-KUR’LU HİZMET SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI!

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 
E: 2003/9030 
K: 2003/9130 
T: 11/11/03

Özet;
Hizmet aktiyle eylemsel çalışmanın, Bağ-Kur’a tabi bağımsız çalışmayla çakışması halinde, bu durum Bağ-Kur’un hak alanını ilgilendirdiğinden, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün de davaya dahil edilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Davacı davalılardan işverene ait işyerinde 16.7.1984-20.8.1984 tarihleri arasında hizmet akdi ile sigortalı olarak geçen çalışmalarının tesbitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine (...} aşağıdaki karar tesbit edildi.

Uyuşmazlık, davacının, davalı işverene ait işyerinde 16.7.1984-20.8.1984 tarihleri arasında hizmet akdi ile çalıştığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davarım kabulüne karar verilmiş ise de bu sonuca eksik araştırma ve inceleme ile varılmıştır.

Davacının tespitini istediği süreyle çakışan ve 17.7.1984 tarihinden bu yana devam eden dönemde Bağ-Kur sigortalısı olduğu, Bağ-Kur dosyasından anlaşılmaktadır. Hizmet aküyle fiili çalışmanın, Bağ-Kur'a tabi bağımsız çalışmayla çakışması halinde, bu durum Bağ-Kur'un da hak alanını ilgilendirdiğinden, Bağ-Kur'a, HUMK 73. maddesi uyarınca dava dilekçesi ve davetiyenin Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilmesi suretiyle davaya katılması temin edildikten ve böylece taraf teşkili sağlandıktan sonra yargılamaya devam edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı SSK’nm bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün Yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 11.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar