Bireysel taşıt kredisi sözleşmesinden doğan davanın tüketici mahkemesinde görülmesi gerekir!

YARGITAY 
19. HUKUK DAİRESİ 
E: 2004/3435 
K: 2004/3872 
T: 05/04/04

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine (...) gereği konuşulup düşünüldü.
Dava konusu uyuşmazlık, bireysel (taşıt) kredi sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik 3/e maddesi hükmüne göre davacının tüketici olarak kabulü gerekir.

Öte yandan dava konusu kredinin 4077 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesinde düzenlenen tüketici kredisi niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Aynı Yasanın 23. maddesinde ise "Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılacağı" hükme bağlanmış.

Görev kuralı kamu düzeni ile ilgili olup yargılamanın her aşamasında re'sen gözetileceğinden Mahkemece görevsizlik karan verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 5.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar