Kilometresi düşürülmüş araç satışında sözleşmenin feshi ve zarar tazmini!

T.C
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi         
2016/16088 E. 
2019/6457 K.

Davacı, ... Otomotiv internet sayfasında yer alan satış ilanındaki aracı ... 2. Noterliği’nin 20.10.2014 tarihinde satın aldığını, satış bedeli olarak kendisine ait ... Marka 2010 model aracı takas olarak verdiğini ve üzerine 2.240,00 TL ödeme yaptığını, satış işlemi sonrasında aracın kilometresinin iki defa düşürüldüğünün anlaşıldığını, ... kompresörde arıza olması nedeniyle değiştirildiğini, satıma konu araçtaki ayıbın davalı tarafından gizlenerek hile yolu ile iradesi sakatlandığını belirterek sözleşmesinin feshi ile sözleşmeden dönülmesini, bu satış işlemi için davalıya takas olarak verdiği aracın iadesinin mümkün olmaması halinde davalıdan satın aldığı ... Marka 2006 model aracın kasko bedeli olan 27.000,00 TL'nin 20.10.2014 satış tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, satış bedeli olarak davalıya ilave bedel olarak yapmış olduğu 2.240,00 TL'nin 15.10.2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, satılan için yapmış olduğu harcama olan 2.753,29 TL'nin 04.11.2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile ... 2. Noterliği’nin 20.10.2014 tarih ve 4346 yevmiye sayılı satış sözleşmesinin feshi ile edimlerin karşılıklı olarak iadesine, satış bedeli olan 18.000,00 TL'nin satış tarihi olan 20.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, satış bedeli olarak davacı tarafından davalıya ilave bedel olarak yapmış olduğu 2.240,00 TL'nin 15.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, satılan için yapılmış olan 2.753,29 TL giderin 04.11.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine larar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı, eldeki davayla, iradesinin hile ile sakatlandığı, aracın kilometresinin düşürülmesi ve ... kompresörünün arızalı olması nedeniyle satın aldığı aracın kasko bedeli, davalıya ilave verdiği ücret ve satılan araca yapmış olduğu harcamanın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, hükme esas aldığı bilirkişi raporunda aracın kilometresinde oynandığının ve kilometrenin düşürüldüğünün belirtildiğini böylece söz konusu aracın ayıplı olduğunun sabit olduğu gerekçesiyle araç satış sözleşmesinde belirtilen satış bedelinin, davacının davalıya vermiş olduğu ilave bedelin ve araç için yapmış olduğu masrafların davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Dava konusu uyuşmazlık 6502 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince aracın teslim tarihinden itibaren 6 ay süre içerinde açılmıştır ve mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda;dava konusu aracın 29.12.2011 ve 28.09.2013 tarihi arasında servis giriş kilometrelerinde farklılık olduğunun belirtildiği yine ... sisteminde meydana gelen arızaların aslen aracın yaşı,kullanılmış olduğu kilometre,periyodik bakımlarının düzenli yapılması ve kullanım şartları ile ilişkili olduğu ... sistemin arızalı olup olmadıkları ya da ömürleri hakkında net bilgi edinmenin ancak teknik metodlarla yapılacak kontrol ve muayene ile mümkün olduğu belirtilmiştir.
Bu durumda mahkemece, davalının ayıba mahkemece, değiştirilen ... kompresörün aracın yaşı, kullanılmış olduğu kilometreyle, ömrüyle mi ilgili yoksa arızalı mı olduğuna ilişkin kanaat içeren konusunda uzman bir bilirkişiden taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli, gerekçeli rapor alınıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre, davalının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte bozma sebebine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar