İşçinin, işyerinde başka işçiye sataşması,kavga etmesi halinde feshin haklılığı!

İşçinin, işyerinde başka işçiye sataşması , kavga etmesi halinde feshin haklılığı... tartışma sonucu sataşmaya ilişkin ilk hareketin davacı işçi tarafından başlatılmadığı gibi diğer işçinin iş sözleşmesinin sonlandırılmadığı dosya kapsamı, tutulan tutanaklar, dinlenen tanık beyanları ile sabit olduğuna göre davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerektiği ..

T.C.
22. Hukuk Dairesi         
2016/12583 E.  ,  
2019/9851 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın sona erdirildiğini ileri sürerek ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile diğer bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti :
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, davacının devamsızlık yapması ve işverenin, başka işçisine sataşmasının haklı nedenle fesih sebebi olduğu gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatının reddine, fazla çalışma ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir

Temyiz:
Karar, taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir
2-4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesinde, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. 

e)İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 

f)İşçinin,işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 

h)İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 

j)İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması." hallerinde iş sözleşmesinin işverence haklı sebebe dayalı olarak feshedilebileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, mutfak elemanı olarak çalışan davacının iş sözleşmesi işyerinde başka işçiye sataşması ve devamsızlık yapması sebebi ile haklı nedene dayanılarak feshedilmiştir. Davalı işyerinde halen yemekhane bölümünde şef olarak çalışmakta olan davacı tanığı ...; 
“Davacının işten çıkarılmasının sebebi aşçı başı ile tartışmasıydı. Benim bildiğim kadarıyla aşçı başı davacıdan mısır patlatmasını istemiş davacıda bunu yapmamış, tartışmanın ilk kısmında olmadığım için detaylı bir bilgim yoktur, ancak karşılıklı sözlü olarak birbirleri ile tartışıp hakaret ettiler, daha sonra aşçı başı Ümit e vurdu. Ümit te karşılık olarak ona vurdu. Bu sebepten hem davacı hem de kardeşinin işine son verdiler “ şeklinde beyanda bulunmuştur. Davalı tanığı olarak dinlenen ... ise Davacının iş sözleşmesinin aşçı başı ile kavga etmesi nedeniyle son verildiğini biliyorum. “ şeklinde beyanda bulunmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonucu kıdem ve ihbar tazminatının reddi dosya kapsamına uygun düşmemiştir. Zira davacının aşçı başı ile tartışması sonucu davacı ve kardeşinin iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirildiği, dolayısı ile devamsızlık yapmasının sözkonusu olmadığı; öte yandan tartışma sonucu sataşmaya ilişkin ilk hareketin davacı tarafından başlatılmadığı gibi aşçıbaşının iş sözleşmesinin sonlandırılmadığı dosya kapsamı, tutulan tutanaklar, dinlenen tanık beyanları ile sabittir. Bu sebeple davacının kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 06.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar