Talimatla alınan ifadeye itibarla hüküm tesisi savunma hakkını kısıtlar!


Yargıtay 6. Ceza Dairesi        

2021/8430 E.  

2022/2608 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli hırsızlık

HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

1- Sanığın, soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan savunmasında suçlamayı kabul etmemekle birlikte müştekiden alacaklı olduğuna ve müştekinin rızasıyla telefonu kendisine verdiğine yönelik savunmaları dikkate alınmaksızın kurulan hükmün incelenmesinde öncelikle sanığın, müştekiden suç tarihinden önce herhangi bir alacağı bulunup bulunmadığı hususu yöntemince araştırılıp tespit edildikten ve müştekinin buna yönelik beyanları alınıp şikayetinin bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonra, tüm deliller bir bütün halinde değerlendirilip, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği anlaşılmakla, telefon cihazının ımei numarası üzerinden suç tarihinde ve suç tarihinden sonraki döneme ilişkin HTS kayıtlarının celp edilip, bu cihaz ile kullanılan hatların tespiti, müştekinin suç tarihinde kullanmakta olduğu hattın suç tarihinden ve suç tarihinden hemen sonra kullanılıp kullanılmadığı konularının araştırılıp, HTS raporlarının getirtilerek sonucuna göre değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeksizin eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

3- Sanığa yüklenen suçun, cezasının alt sınırı itibarıyla CMK'nın 196/2. maddesi uyarınca istinabe yasağı bulunduğundan sanığın istinabe suretiyle sorguya çekilemeyeceği gözetilmeden savunma hakkı kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 02.03.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar