boşanma davası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
boşanma davası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Kasım 2018 Pazar

Yatağı ayırmak eşin kişilik haklarına saldırı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir kadın, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Kocasının yatağını ayırarak, cinsel ilişkiden kaçındığını öne süren davacı kadın, manevi tazminat talep etti. 

Davalı kocayı da dinleyen mahkeme, tarafları boşayıp, manevi tazminat talebini reddetti. Davacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay'ın geçtiğimiz günlerde verdiği kararında; Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceği hatırlatıldı.

Davalı erkeğin cinsel yükümlülüklerini yerine getirmeyerek davacıyla ayrı yattığına dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu (yatağını ayırma) davranışı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi davacı kadın yararına oluşmuştur. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönün dikkate alınmaması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Aile Mahkemesi'nin kararının bu sebeple bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" 

4 Şubat 2018 Pazar

Boşanma davasında maddi-manevi tazminat?

Boşanma yolu ile evliliğin sona ermesi halinde, kanunen düzenlenen birtakım şartlar mevcutsa, karşı taraftan maddi-manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi:

“MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Maddi Tazminat: 
Medeni Kanun madde 174- ‘’ Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.’’Belirtildiği üzere maddi tazminat istemenin belli şartları vardır. Bunlardan birincisi maddi tazminat isteyen eşin boşanma da kusurunun var olmaması ya da daha az kusurunun bulunmasıdır. Kusuru neticesinde boşanmaya neden olmayan eşten maddi tazminat isteminde bulunulamaz. Bu tazminat kanunun deyişiyle olan veya olması beklenen menfaatin ihlalidir. Boşanmaya sebep olmadığı bir zarar için maddi tazminat isteminde bulunulamaz. 
Tazminat miktarı kanun maddesinde de belirtildiği üzere uygun bir miktarda olmalıdır. 
Tarafların mali durumları ve boşanmada neticesindeki kusurlu halleri göz önünde bulundurulur. Maddi tazminat talebi boşanma davasının içerisinde istenebileceği gibi ayrı bir dava ile de istenebilir.

Manevi Tazminat: 
Medeni Kanun 174.madde: ’’ Boşanma ya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.’’ Manevi tazminat talep edecek kişinin aynı maddi tazminatta olduğu gibi hiç kusuru olmaması aranmamış kusurunun diğer eşe oranla daha az olması şartı aranmıştır.

Manevi tazminat talebi için bir kişilik hakkı ihlalinin bulunması gerekir.. Kişilik hakkının zedelenmesi, incinmesi,zarar görmesi durumunda manevi tazminat talep edilebilecektir. Hakim manevi tazminatı para olarak belirler.  Maddi tazminat olduğu gibi manevi tazminatında boşanma davası ile birlikte açılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak da açılabilir.

1 Şubat 2018 Perşembe

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası eşlerden birinin ikametgahında, son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerin mahkemesinde ya da aile mahkemesinde açılabilir. Eşlerden biri başka bir şehre gittiği zaman oradan da davayı açabilecektir.

Yabancı uyruklularla evlenenler için, bulundukları ülkenin mahkemesi bu davayı kabul etmişse, Türkiye'de de bir tanıma tenfiz davası açmak gerekir. Başka bir ülkede boşanma gerçekleşmişse, Türk mahkemesinden de bunun tescil edilmesi gerekir.

Boşanma davası açmak için nüfus ve adres bilgileri yeterlidir. Basit bir dilekçeyle boşanma istemini ve gerekçelerini dile getirmek gerekir. Boşanmayla ilgili açılacak davada maddi manevi tazminatı, kusurun ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çünkü mahkeme ona göre gerekli belgeleri toplayacaktır.

Karşı tarafın adresini de dilekçeye yazmak gerekir, çünkü mahkeme ileriki aşamada karşı tarafın mali ve iştimal durumunu belirlemek için onun bulunduğu adresten polis marifetiyle gelir durumunu, mal varlığını belirleyecektir. Bu belirleme, sonraki nafaka, tazminat gibi konularda yönlendirici olacaktır.

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat istemi harca tabi midir?

Boşanma halinde dava konusu edilen maddi ve manevi tazminat istemleri boşanma davasının fer’i niteliğinde olduğundan ayrıca harca tabi değildir. Boşanma davası ile birlikte ya da boşanma davası sürer iken verilecek dilekçe ile ya da tutanağa yazdırılmak suretiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi halinde, bu istemler için ayrıca harç alınmaz. Ancak, maddi manevi tazminat davası boşanma kararından sonra ayrı bir dava olarak açılır ise, Harçlar Kanununa göre harç ödenecektir.

31 Ocak 2018 Çarşamba

Yabancı Uyruklu bir kişiden boşanma?

Eşlerden herhangi birinin yabancı uyruklu olması Türkiye’de bir boşanma davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.
 
Yabancı uyruklu biriyle evlilik yapan kişi boşanma davası açmak istemesi halinde bu davayı Türkiye’de açılabilecektir.
 
Yabancı uyruklu bir kadından boşanmak isteyen kişinin açacağı dava Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre yürütülecektir. Yabancı uyruklu bir kadından boşanmak isteyen kişi bu boşanma davasını yetkili mahkemeye yapacağı bir boşanma davası başvurusu ile gerçekleştirebilecektir.

Yabancı Uyruklu bir kişiden nasıl boşanılır?
Boşanma davası açmak isteyen kişi boşanması davasını Aile Mahkemesi'nde açabilecektir. Davanın açılacağı yer Eşlerin birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi yani Aile Mahkemesidir(Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine).  Eğer tarafların 6 aydan uzun bir süredir birlikte ikamet etmediği bir durum söz konusu ise boşanma davasını İstanbul, İzmir ya da Ankara’da açılabilecektir.

Velayet Davası?


Boşanma davası açıldığında hâkim çocuğun koruması ve bakımı için gereken tüm önlemleri re'sen almaktadır.
 
Davanın sonunda velayetin kimde kalacağını hâkim takdir eder. Hakimler velayete ilişkin kararlarında çocuğun menfaatini gözeterek karar vermektedir.
 
Velayet davalarındaki ana unsur çocuğun menfaatidir. Buna ilişkin Yargıtay'ın velayetle ilgili verdiği kararlarda, hakimin takdir hakkını kullanırken çocuğun çıkarlarına öncelik verilmesi görüşü belirtilmektedir.

Velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden değişen şartlara göre velayet değiştirilebilir. Yine bu değişiklik hâkim kararıyla gerçekleştirilecektir.

Velayetin değiştirilmesi davası belirli bir süreye tabi değildir. Çocuğun menfaatinin gerektirdiği her an açılabilir.

Anlaşmalı boşanmada ise çocuğun velayeti üzerinde her iki taraf ortak beyanda bulunabilir. Hakim eşler arasında yapılan protokolde yer alan velayet konusundaki uzlaşmaya göre çocuğun velayetinin hangi eşte olacağına karar verecektir.

Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Neler?

Nafaka Nedir?
Nafaka, boşanma davası sürecinde ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi anlamda sıkıntıya düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenen para olarak ifade edilir. Her nafaka türü için farklı koşullar germektedir.

Nafaka Çeşitleri?
Aile Hukukunda üç çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Boşanma kararının verilmesi halinde yoksulluğa düşecek eşe ödenen 'yoksulluk nafakası'dır. İkincisi ise kişinin velayetini almadığı çocuk ya da çocuklar için ödeyeceği 'iştirak nafakası'dır.Diğeri ise 'tedbir nakafası' veya 'geçici nafaka'dır.

Tedbir Nafakası Nedir?
Boşanma davasının devamı süresince, hâkim gerekli olan ve özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, çocukların bakım ve korunmasına ilişkin bir takım geçici önlemler almaktadır. Hakim, eşlerin 'mal varlıkları ve ekonomik durumlarının araştırılması sonrası maddi anlamda ekonomik güçsüzlüğe düşecek tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar verebilecektir. Tedbir nafakasına hâkim tarafından re ’sen hükmedilebileceği gibi davanın herhangi bir aşamasında taraflarca da talep edilebilecektir.

Boşanma Davası?

Boşanma kavramı evliliğin yasal olarak sonlandırılmasını ifade eder. Evlilik içerisindeki bazı tutum ve davranışlar nedeniyle eşlerden birisi evliliği  sonlandırmak isteyebilir. Böyle bir durumda yapılması gereken tek taraflı boşanma davası açmaktır. Tek taraflı olarak açılan boşanma davası hukuki manada çekişmeli boşanma olarak isimlendirilir. Türk Medeni Kanunu hangi durumlarda eşlerin boşanma gerçekleştirebileceklerine hükmetmiştir. Buna göre evliliğin yasal olarak bitirilmesi için boşanma davası açılması gerekmektedir. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin sonuçlanması ancak eşlerden birinin ölümü halinde ortaya çıkmaktadır.
 
Boşanma sebebleri nelerdir?
4721 Sayılı Medeni kanunda belirltilmiş olan özel boşanma nedenleri ya da genel boşanma nedenleri arasında bulunan hukuki nedenlerden herhangi birinin olması gerekmektedir. Aksi durumda açılacak boşanma davası kabul edilmeyecektir.